Jak se k nám dostanete

Salon najdete v 1. patře polikliniky Dobrovského v Brně - Králově poli, u výstupu z hlavního výtahu, místnost č. 41 (naproti neurologii), v bezprostřední blízkosti: 

  • zastávky Charvatská linky MHD trolejbus 32, autobus 67 (cca 50 m) a
  • jen 9 minut z centra města trolejbusem (linka 32 z ulice Česká) nebo 12 minut jízdy tramvají číslo 1 od hlavního nádraží - zastávka Jungmannova (cca 200 m). 

U salonu můžete pohodlně parkovat, na vyhrazeném parkovišti pro klienty přímo před budovou. nebo v okolí v rámci modré zóny, která je po většinu dne také ZDARMA (s výjimkou od 17.00 hod. odpoledne do 6.00 ráno - sazba 30 Kč /hod.) . Aktuální informace najdete také na Parkování v Brně. 

Kosmetický salon Líčení, kosmetika je také dobře dostupný z dalších částí Brna - Útěchova, Soběšic, Sadové, Řečkovic, Medlánek, Lesné, Černých Polí, Ivanovic, Komína i z centra Brna (Brna - střed). 

Kontakty

Líčení, kosmetika - Pavlína Cenková

Adresa salonu (provozovna): Dobrovského 2199/23, 612 00 Brno - Královo pole

Poliklinika Dobrovského (1. patro, dveře 41)

Adresa sídla: Brno - Černovice, Churého 837/12, PSČ 61800

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

+420 737 108 539

info@licenikosmetika.cz 

(dotazy, informace)

@licenikosmetika 

(sledujte blog, speciální nabídky, možnost online registrace termínu a další)

IČO: 88910199

Rezervace termínu

Rezervaci termínu můžete provést pohodlně přes online rezervační systém nebo na tel. 737 108 539.  

Během ošetření klientů nemohu odpovídat na telefony. Ozvu se vám zpět, jakmile to bude možné - většinou do 1 - 2 hodin.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Zhotovitel je správcem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR). Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, v souladu s nařízením GDPR.

Zhotovitel jako správce osobních údajů Objednatele – fyzické osoby, zpracovává osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, které mu Objednatel- fyzická osoba, poskytl (zpravidla identifikační a kontaktní údaje, údaje o Objednatelem poskytovaném zboží a službách atp.) při uzavírání smlouvy a plnění. Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, pouze v nezbytném rozsahu a za níže uvedenými účely. Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, zejména za účelem plnění. Právním titulem pro zpracování je tedy plnění, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy. Jedná se o osobní údaje, bez nichž nelze řádně poskytovat služby, tedy bez nich nelze službu realizovat. Prodávající zpracovává osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, za tímto účelem po dobu trvání smluvního vztahu. Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, též z důvodu plnění jeho zákonné povinnosti. Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele - fyzické osoby, aby mohl vést řádně účetnictví a plnit daňové povinnosti v souladu se zákonem a za účelem dodržování dalších zákonných povinností, vyplývajících zejména z těchto právních předpisů: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, apod. Právním titulem pro zpracování je tedy plnění právní povinnosti, která se na Zhotovitele vztahuje. Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele - fyzické osoby, za tímto účelem po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, též z důvodu svého oprávněného zájmu, právním titulem pro zpracování je tedy oprávněný zájem. 

 V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu má Objednatel – fyzická osoba, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (v podrobnostech k tomuto právu viz níže). Oprávněným zájmem je ochrana majetku, ochrana právních nároků, práv a oprávněných zájmů Zhotovitele. 

Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele – fyzické osoby z důvodu, aby v budoucnu mohlo případně dojít k určení, výkonu a obhajobě práv, oprávněných zájmů a právních nároků Zhotovitele (např. v případě soudního či jiného sporu). Zhotovitel zpracovává osobní údaje za uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, s ohledem na dobu trvání promlčecích lhůt nároků přicházejících v úvahu po skončení smluvního vztahu. 

Příjemci osobních údajů Objednatele – fyzické osoby, jsou orgány veřejné moci při plnění jejich zákonných práv a povinností, externí zpracovatelé (poskytovatelé údržby informačního systému, poskytovatelé přepravních a platebních služeb, apod.) a zejména poskytovatelé služeb online nástroje webnode.com/cs a služeb souvisejících. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

Zhotovitel přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů na datových úložištích i v listinné podobě. K osobním údajům mají přístup jen Zhotovitelem pověřené osoby, datová úložiště jsou digitálně šifrována. Objednatel – fyzická osoba má ve vztahu ke Zhotovitelem prováděnému zpracování osobních údajů Objednatele – fyzické osoby, následující práva: právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu; právo na výmaz ("právo být zapomenut"); právo na omezení zpracování údajů; právo vznést námitku proti zpracování; právo na přenositelnost údajů; právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování; právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR znamená, že si Objednatel – fyzická osoba, může kdykoliv požádat o Zhotovitelovo potvrzení, zda osobní údaje, které se Objednatele– fyzické osoby, týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Zhotovitel zpracovávat, zda má Objednatel – fyzická osoba, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Zhotovitel osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování osobních údajů Objednatele – fyzické osoby, k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Objednatel– fyzická osoba, má také právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zhotovitel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 

Právo na opravu dle čl. 16 nařízení GDPR znamená, že Objednatel – fyzická osoba, může Zhotovitele kdykoliv požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz dle čl. 17 nařízení GDPR znamená, že Zhotovitel musí vymazat osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Objednatel – fyzická osoba, vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) Zhotoviteli to ukládá zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování Objednatel – fyzická osoba, udělil souhlas, tento souhlas Objednatel – fyzická osoba, odvolal. Právo na omezení zpracování údajů dle čl. 18 nařízení GDPR znamená, že dokud Zhotovitel nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Objednatele – fyzické osoby, nesmí osobní údaje Objednatele – fyzické osoby, zpracovávat jinak než tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze se souhlasem Objednatele – fyzické osoby, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 nařízení GDPR znamená, že Objednatel- fyzická osoba, může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Zhotovitel zpracovává na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud Objednatel – fyzická osoba, vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje Objednatele– fyzické osoby, pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Zhotovitel Objednateli – fyzické osobě, sdělí, zda jí vyhověl a údaje Objednatele – fyzické osoby, nebude nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR znamená, že Objednatel – fyzická osoba, má právo získat osobní údaje, které se Objednatele – fyzické osoby, týkají a které Objednatel – fyzická osoba, Zhotoviteli poskytl, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci. 

Případné připomínky nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů nebo dotazy na osobu odpovědnou za ochranu dat u prodávajícího nebo při uplatnění některého ze svých práv dle tohoto ustanovení Objednatel – fyzická osoba, kontaktuje Zhotovitele při využití kontaktů dle těchto VOP. Zhotovitel reaguje ve lhůtě 30 dní. Objednatel – fyzická osoba, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Více informací o právech Objednatele – fyzické osoby, je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů pod odkazem https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276. Objednatel – fyzická osoba, se zavazuje uvádět veškeré údaje pravdivě, správně a úplně. Objednatel – fyzická osoba, se zavazuje Zhotovitele neprodleně písemně informovat o případných změnách v těchto údajích.